Välkommen till
Advokatfirman Ahlbeck
i Örebro

För oss är varje uppdrag unikt och viktigt

Oskarsparken 1, 702 12 Örebro 

Tel. 019-10 27 70

info@advokatfirmanahlbeck.se

Rättsområden

Advokatfirman Ahlbeck är en allmänpraktiserande byrå.
Byråns advokater har gedigen erfarenhet och ett stort personligt engagemang.


Brottmål

Brottmål är ett av byråns huvudområden inom vilket vi besitter stor erfarenhet. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Offentlig försvarare - Om du blir misstänkt för ett brott har Du ofta rätt till en offentlig försvarare, som hjälper Dig under hela processen från förundersökning till rättegång. En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten och Du kan själv komma med förslag på vem Du önskar.

Privat försvarare - Om du blir misstänkt för ett brott och ej har rätt till en offentlig försvarare kan Du själv anlita en privat försvarare. Som privat försvarare hjälper vi dig under hela processen från förundersökning till rättegång.

Målsägandebiträde- När Du utsatts för ett brott har Du ofta möjlighet att få ett målsägandebiträde. Tingsrätten förordnar en biträdande jurist eller en advokat som tillvaratar Dina intressen under processen. Vi ger Dig hjälp och stöd inför och under rättegången samt för Din talan om skadeståndsanspråk. För oss är det viktigt att Du är bekväm i rättssalen. Kostnaden för målsägandebiträde ersätts av staten.

Särskild företrädare för barn - När ett barn utsätts för brott kan det ibland finnas ett behov att någon utöver föräldrarna företräder barnet. Vi hjälper till som särskild företrädare för barnet.

Försäkringsrätt

När Du har drabbats av personskada har Du ofta rätt till juridiskt biträde för att tillvarata Dina intressen gentemot försäkringsbolaget. Vi hjälper till i Dina kontakter med försäkringsbolaget.

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdraget såsom offentligt biträde för dig som söker asyl i Sverige. Du har själv rätt att välja vem som ska företräda dig inför Migrationsverket. Förordnandet av offentligt biträde sker via Migrationsverket och är även de som står för kostnaderna. Byråns jurister har lång erfarenhet och hög kompetens inom detta område.

Vi åtar oss även uppdrag som privat ombud för Dig som ansöker om uppehållstillstånd, arbetstillstånd och svenskt medborgarskap.

Socialrätt/tvångsmål

När barn och andra människor far illa och mår dåligt, har samhället ibland rätt att göra stora intrång i en människas liv. Med rätt hjälp och stöd från våra erfarna jurister kan vi hjälpa till med att föra fram Din ståndpunkt och tillvarata Dina intressen.

LVU (tvångsvård av barn och unga)
LVM (tvångsvård av missbrukare)
LPT/LRV (psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk tvångsvård)

Familjerätt

Livet innehåller många olika skeden som äktenskap, barn, skilsmässa och dödsfall, dessa naturliga livshändelser kan medföra problem som kan vara svåra att förutse utan ordentlig kunskap i gällande rätt. Vi kan ge dig rätt hjälp så att även dessa livshändelser går lite lättare.

Äktenskapsförord
Gåva mellan makar
Äktenskapsskillnad
Bodelning
Faderskap
Vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn
Samägande
Samboavtal
Testamente
Bouppteckning och arvskifte

Tvistelösning

Blev arbetet eller tjänsten inte som du hade tänkt dig? Har du inte fått betalt för ditt arbete eller din vara? Har du blivit stämd eller har krav på någon annan? Det kan bli föremål för prövning i domstol eller i ett skiljeförfarande. Att få krav på sig eller ha krav på någon annan är oftast en ovan och obekväm situation.

Då kan det vara klokt att anlita en advokat som kan hjälpa dig att processa i domstolen för din rätt. En tvist kan lösas genom en domstolsprocess eller genom att vi når en förlikning. Det spelar ingen roll om du är privatperson eller om det är ditt företag. Det kan vara klokt att kontakta ett ombud redan i tidigt skede. Detta för att det i många fall är nödvändigt att agera skyndsamt för att göra gällande sitt krav med tillräcklig grad av precision liksom att i vissa fall väcka talan eller svara i ett tvistemål inom viss tid.

Flera av juristerna på Advokatfirman Ahlbeck är skickliga processjurister, som leder dig genom den ofta tidskrävande och pressade situation det innebär att vara part i en tvist.

Målet är att finna en för dig så förmånlig lösning som möjligt. Att lösa tvister utan att gå till domstol vilket kan innebära försök att finna en utomprocessuell lösning (förlikning) kan ofta vara en bra lösning. Men om det inte är möjligt biträder vi dig i domstol eller skiljeförfarande. Vi lägger tillsammans med dig upp en strategi för att nå målet.

Du kan få hjälp med processkostnaderna av rättsskydd, det vill säga genom ditt försäkringsbolag eller av rättshjälpslagen. En advokat kan hjälpa dig med ansökan om rättsskyddet och ansökan om rättshjälp.

____________

Kontakta oss på 019-10 27 70

__________

Medarbetare

Det är vi som arbetar på Advokatfirman Ahlbeck
Patrik Ahlbeck

Patrik Ahlbeck

Arbetar med alla förekommande ärenden inom brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt. Åtar sig även uppdrag inom skadeståndsrät

Christopher Gyllenhammar

Christopher Gyllenhammar

Arbetar med allmän praktik, försvarare, dispositiva tvistemål, särskild företrädare för barn, målsägandebiträdesuppdrag, migrationsrätt, familjerätt och socialrätt

Anna Ring

Esmaa Ali

Tar emot telefonsamtal samt sköter juristernas bokningar. Sköter ekonomiuppgifter som löpande bokföring och redovisning

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss.

Tel. 019-10 27 70

Namn E-post Meddelande Skicka in